• دیمر۶ کانال ۲ آمپر ( Dimmer  Module 6 Channels 2 Amps )

این ماژول شامل ۶ کانال مستقل که هر کدام به تنهایی می توانند بار روشنایی حداکثر ۲ آمپر را کنترل کنند.برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود.

Dimmer Module 6 Channels 2 Amps

  • دیمر۴ کانال ۳ آمپر (Dimmer  Module 4 Channels 3 Amps )

این ماژول شامل ۴ کانال مستقل که هر کدام به تنهایی می توانند بار روشنایی حداکثر ۳ آمپر را کنترل کنند.برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود.

Dimmer  Module 4 Channels 3 Amps

  • دیمر۲ کانال ۶ آمپر ( Dimmer  Module 2 Channels 6 Amps )

این ماژول شامل ۲ کانال مستقل که هر کدام به تنهایی می توانند بار روشنایی حداکثر ۶ آمپر را کنترل کنند.برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود.

Dimmer  Module 2 Channels 6 Amps

  • دیمر فلورسنت ۶ کانال – ۰ تا ۱۰ ولت –  ۱۰ آمپر ( Fluorescent Dimming Module 6CH 0-10 Volt 10 Amp )

این ماژول شامل ۶ کانال مستقل قابل تنظیم ۰ تا ۱۰ ولت با قابلیت دیم کردن لامپهای فلورسنت که هر کدام به تنهایی می توانند بار روشنایی حداکثر ۱۰ آمپر را کنترل کنند.برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود. در برابر اضافه بار و گرما محافظت شده می باشد و با ولتاژ ۱۱۰ یا ۲۲۰ VAC کار می کند.

Fluorescent Dimming Module 6CH 0-10 Volt 10 Amp