آموزش نرم افزار abb560

ارسال شده در: اسکادا | 0

نرم افزار ABB560 پایانه راه دور  ABB560 در صنایع برق , گاز و آب و ریلی در سیستمهای اسکادا و تله متری برای ارسال اطلاعات دیجیتال و آنالوگ به مراکز دیسپاچینگ یا ارسال فرمان از مرکز کنترل اعم از دیجیتال … Continued