انرژی میتر

  • انرژی میتر

از ماژول انرژی میتر برای اندازه گیری و مدیریت برق مصرفی در سیستم ساختمان هوشمند استفاده می گردد.این ماژول تحت شبکه سیستم هوشمند با پورت BUS قرار می گیرد و اندازه گیری سرخط های مصرف کننده برق را انجام می دهد و پس از اندازه گیری بر اساس استانداردهای مصرف نمودار رنگی محدوده سبز یا زرد یا قرمز ارایه می دهد.با ثبت قیمت مصرف , میزان هزینه برق مصرفی محاسبه و ارایه می گردد.

وقتی میزان مصرف انرژی در یک ساختمان هوشمند در زمان اوج مصرف بالا برود , با برنامه ریزی این ماژول میتوان بر حسب اولویت , مصرف کننده‌ها را از مدار خارج نمود تا هزینه کاهش پیدا کند.

TIS-Energy Meter