دیمرها

  • دیمر6 کانال 2 آمپر ( Dimmer  Module 6 Channels 2 Amps )

این ماژول شامل 6 کانال مستقل که هر کدام به تنهایی می توانند بار روشنایی حداکثر 2 آمپر را کنترل کنند.برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود.

Dimmer Module 6 Channels 2 Amps

  • دیمر4 کانال 3 آمپر (Dimmer  Module 4 Channels 3 Amps )

این ماژول شامل 4 کانال مستقل که هر کدام به تنهایی می توانند بار روشنایی حداکثر 3 آمپر را کنترل کنند.برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود.

Dimmer Module 4 Channels 3 Amps

  • دیمر2 کانال 6 آمپر ( Dimmer  Module 2 Channels 6 Amps )

این ماژول شامل 2 کانال مستقل که هر کدام به تنهایی می توانند بار روشنایی حداکثر 6 آمپر را کنترل کنند.برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود.

Dimmer Module 2 Channels 6 Amps

  • دیمر فلورسنت 6 کانال – 0 تا 10 ولت –  10 آمپر ( Fluorescent Dimming Module 6CH 0-10 Volt 10 Amp )

این ماژول شامل 6 کانال مستقل قابل تنظیم 0 تا 10 ولت با قابلیت دیم کردن لامپهای فلورسنت که هر کدام به تنهایی می توانند بار روشنایی حداکثر 10 آمپر را کنترل کنند.برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود. در برابر اضافه بار و گرما محافظت شده می باشد و با ولتاژ 110 یا 220 VAC کار می کند.

Fluorescent Dimming Module 6CH 0-10 Volt 10 Amp