رقص نور

  • رقص نور LED مدل الماس ( Home Party Light  HPS-LED-Diamond )

 این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل توپهای رنگی الماسی با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-ballHPS-Dimond1

  • رقص نور LED مدل ستاره ( Home Party Light  HPS-LED-Stars )

این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل ستاره‌های رنگی دواری با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-dimondHPS-satars1

  • رقص نور LED مدل گل ( Home Party Light  HPS-LED-Flower )

این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل گلهای رنگی مختلف با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-FlowerHPS-flower

  • رقص نور لیزری مدل کرم شب تاب ( Home Party Laser  HPS-LSR-FireFly )

این رقص نور لیزری با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل کرمهای شب تاب با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-LaserHPS-firefly

  • رقص نور لیزری و LED مدل مربعی ( Home Party Moving Head Light  HPS-LED-Square )

این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل مربعهای رنگی با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-SequarHPS-Square

  • رقص نور لیزری و LED مدل آب ( Home Party Light  HPS-LED-Water )

این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل آب و امواج آتشفشانی با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-waterHPS-water