اسکادا تله متری خانه هوشمند

 این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل توپهای رنگی الماسی با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-ballHPS-Dimond1

این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل ستاره‌های رنگی دواری با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-dimondHPS-satars1

این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل گلهای رنگی مختلف با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-FlowerHPS-flower

این رقص نور لیزری با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل کرمهای شب تاب با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-LaserHPS-firefly

این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل مربعهای رنگی با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-SequarHPS-Square

این رقص نور LED با سوکت استاندارد و ریموت RF به شکل آب و امواج آتشفشانی با پوشش تمام زوایا و رنگهایی که متناسب با هر دیوار و سقفی می باشد گزینه بسیار مناسبی برای جشنها و مهمانیها می باشد.

TIS-lighting-waterHPS-water