پریزها

  • پریزهای کمبو ( Combo Sockets Series )

این پریزها در را قوطیهای استاندارد UK میتوان جاگذاری کرد.در چهار مدل ( آنتن تلوزیون , پریز برق , پریز تلفن و دیتا ) و از لحاظ رنگ بندی با هر دکوراسیون قابل استفاده است.

combo-socket combo-blank Combo-Tel2 compbo-TV-Tel